När det gäller byggnader eller miljöer med högt kulturhistoriskt värde bör en antikvarie delta i projektet för att de antikvariska synpunkterna ska arbetas in i bygghandlingarna från start.

För att ta tillvara en byggnads kvalitéer på bästa sätt vid en renovering eller ändring krävs kännedom om byggnadens förutsättningar. I en antikvarisk förundersökning tar vi fram byggnadens historiska fakta och dess kulturhistoriska värden definieras och beskrivs.