En vård- och underhållsplan är ett praktiskt och ekonomiskt instrument som även innehåller underhållsplan och underhållstabeller. Kyrkoantikvariska frågor för kyrkor, kyrkotomter kyrkliga inventarier samt begravningsplatser, som ägs av Svenska kyrkan och skyddas av kulturminneslagen krävs från år 2006 en vård- och underhållsplan för att kunna söka kyrkoantikvarisk ersättning

Det finns ett antal olika former av kulturhistoriska utredningar. Inför detaljplanearbete kan en analys och beskrivning av miljöns kulturhistoriska värde vara relevant. Vilka är områdets värden? vilket samband har den historiska miljön med den övriga? En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, analyserar hur en planerad exploatering eller annan verksamhet påverkar en fysisk plats ur miljösynpunkt. Beskrivningen innehåller en analys av hur kulturmiljön kan påverkas.