En förutsättning för att en byggnads, eller ett områdes karaktärsdrag ska kunna bevaras är att det redan i uppstarten finns en sakkunnig engagerad. Om projektering eller byggprocessen genomförs med kunskap och insikt om husets kulturhistoriska kvalitéer garanterar det ett tillvaratagande av byggnadens ibland unika egenskaper. Intresset att ta vara på en byggnads kulturhistoriska värden innebär att vårt kulturarv bevaras samtidigt som resultatet är en attraktiv miljö samt en god ekonomisk investering för ägaren.